Πρόγραμμα Youth Wiki: Καλύτερη Γνώση για Καλύτερες Πολιτικές για τη Νεολαία

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης Youth Wiki, το οποίο αφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με στόχο την καλύτερη γνώση και κατανόηση των πολιτικών για τη νεολαία, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Youth Wiki, η οποία περιέχει πληροφορίες για τις αποφάσεις, τα μέτρα, τον τρόπο λειτουργίας των δομών χάραξης πολιτικής και τις πολιτικές συζητήσεις που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή των νέων.

Το περιεχόμενο της σελίδας καλύπτει 10 τομείς δράσης: Πολιτική για τη Νεολαία, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Ενσωμάτωση, Συμμετοχή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εθελοντισμός, Νέοι και Κόσμος, Δημιουργικότητα και Πολιτισμός, Υγεία και Ευεξία, Εργασία με/για τους Νέους.

Απώτερη επιδίωξη του προγράμματος, είναι να βοηθηθεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στη διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Προωθώντας τη δημοσίευση και τη μελέτη των εθνικών πολιτικών, ενισχύεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων μεταξύ των κρατών μελών και ενθαρρύνεται η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

Μέσα από τη συλλογή, ανάλυση και σύγκριση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση αλλά και την τάση των εθνικών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμίσεων, το Youth Wiki επιδιώκει να καταστεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όλων όσοι εργάζονται με και για τους νέους.
Το Δίκτυο συντονίζει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και σ’ αυτό συμμετέχουν, στο παρόν στάδιο, 27 χώρες.