Σχέδιο Net Metering: Τo κράτος παρέχει σημαντική βοήθεια στις ευάλωτες ομάδες

Σε ένα νησί όπου η αφθονία ηλιακής ενέργειας αποτελεί μεγάλο ενεργειακό πλούτο, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ), μέσω του σχεδίου Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να επωφεληθεί της ενέργειας αυτής για ίδια κατανάλωση.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο πολίτης εμπίπτει στις ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες για πληθυσμού, το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου παραχωρεί σε αυτούς χορηγία 2700 ευρώ για να υλοποιήσουν το σύστημα. Για παράδειγμά, η αξία ενός συστήματος 3kw κυμαίνεται από 4800-5550. Ως εκ τούτου, για ένα σύστημα ισχύος 3KW η απόσβεση στην επένδυση ενός δικαιούχου χορηγίας επιτυγχάνεται σε περίοδο περίπου 2 – 2,5 χρόνων.

Πώς ορίζεται ένας καταναλωτής ως ευάλωτος;”
Δικαιούχοι χορηγίας είναι ευάλωτοι καταναλωτές, όπως καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που εκδόθηκε μετά από διαβού-
λευση με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, δικαιούχοι είναι τα άτομα λήπτες επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι οικογένειες με μόνο ένα γονέα που λαμβάνουν επίδομα τέκνου. Επιπλέον, ως ευάλωτες ομάδες ορίζονται οι τρίτεκνες
ή πολύτεκνες οικογένειες με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (ανήλικα τέκνα) με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.000.

Χωρίς διαδικασίες από τον καταναλωτή
Η χορηγία παραχωρείται μετά την σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο διανομής και την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών. Συνήθως οι εταιρείες εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία αδειοδότησης και επωμίζονται το κόστος της χορηγίας (η εταιρεία περιμένει την χορηγία από το ταμείο) με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πληρώνει μόνο τη διαφορά. Ο κάθε πολίτης που πιθανόν να εμπίπτει στις ομάδες αυτές, μπορεί με ένα τηλεφώνημα στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου να επιβεβαιώσει εάν βρίσκεται στις λίστες των δικαιούχων χορηγίας.