Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.primetime.com.cy

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
  1. Η ιστοσελίδαwww.primetime.com.cy(στο εξής «Ιστοσελίδα») ανήκει, διατηρείται και δημιουργήθηκε από την Primetel PLC (στο εξής «Primetel» και/ή «Εταιρεία»).

1.2. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων της ιστοσελίδας (στο εξής ο «επισκέπτης») καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της ιστοσελίδας μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης και επίσκεψης της ιστοσελίδας μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται σε αυτή τη σελίδα, γι’ αυτό παρακαλείσθε να την επισκέπτεσθε συχνά και να διαβάζετε το περιεχόμενό της. Συνέχιση της χρήσης/επίσκεψης της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των όρων θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιήσεων.

1.3. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η Ιστοσελίδα και η Primetel αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

1.4. Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

1.5. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ο επισκέπτης δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies από τον Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
  Η Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Primetel θα χειρίζεται οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται στην ή μέσω της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας (Η Primetel θα διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του 2001, Νόμος 138(Ι)/2001, (ο «Νόμος») και θα χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών και θα τις διατηρεί ως εμπιστευτικές.

2.1. Προσωπικά Στοιχεία που Συλλέγονται
Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει και/ή μπορεί να του ζητηθεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα»), όπως:
• Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• Το επίπεδο των Υπηρεσιών που λαμβάνει,
• Την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της περιήγησης του στην Ιστοσελίδα και την κατά προσέγγιση θέση του την ώρα της περιήγησης.

2.2. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται ή συλλέγονται από την Primetel μέσω της Ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για:

 • Αποστολή διαφημιστικών υλικών ή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου, προκειμένου να ενημερώνει τους επισκέπτες για τυχόν προσφορές, νέα, αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις, διαγωνισμούς ή εξελίξεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο Επισκέπτης έχει δώσει προηγουμένως την γραπτή συγκατάθεσή του στην Primetel για να λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες,
  Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστοποιήσεων που οι επισκέπτες έχουν ζητήσει,
  • Απάντηση σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες των Επισκεπτών σχετικά με το δίκτυο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Primetel,
  • Κατανόηση για το πώς οι Επισκέπτες χρησιμοποιούν το δίκτυο της Primetel, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προκειμένου η Primetel να αναπτύξει νέες προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσει τη διάταξη της Ιστοσελίδας για να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες και ευχάριστες,

2.3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Primetel δεν θα διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται να το πράξει από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν προτίθεται ούτε και θα πωλήσει ή μεταβιβάσει οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Η Primetel θα αποθηκεύει τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από το Νόμο. Εάν δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση, τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα η Primetel κατά την κρίση της κρίνει σκόπιμο.

Στην περίπτωση που η Primetel επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση των Επισκεπτών, θα πρέπει να ζητηθεί η ρητή ή γραπτή συγκατάθεση τους, ενώ στην περίπτωση που απαιτείται η άδεια του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τέτοια άδεια θα πρέπει να χορηγείται πριν πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε επεξεργασία.

Ο επισκέπτης κάνοντας εγγραφή στην/στις υπηρεσία/ες και γνωστοποιώντας τα στοιχεία του στην ιστοσελίδα και/ή σε οποιουσδήποτε αντιπροσώπους αυτών, δίνει την ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από την Primetel και/προς σκοπό της εγγραφής τους στην ιστοσελίδα.
Νοείται ότι η εν λόγω Πολιτική δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ή για λογαριασμό οποιουδήποτε μέρους. Επίσης η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται μόνο στην Ιστοσελίδα και όχι στις ιστοσελίδες άλλων οργανισμών για τους οποίους παρέχονται σύνδεσμοι και η εταιρεία δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για τις Πολιτικές Απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
  Εκτός όπου αναφέρονται ρητά εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν δύναται να αποτελέσει όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Από τα πιο πάνω εξαιρείται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται και/ή επηρεάζονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί και/ή εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που πράξει τα πιο πάνω, ο επισκέπτης αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για την οποιαδήποτε αποζημίωση των πιο πάνω.
 2. ΕΓΓΡΑΦΗ
  Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter της Ιστοσελίδας θα πρέπει να εγγραφεί στην/στις σχετική/σχετικές υπηρεσία/ες της Ιστοσελίδας και συμφωνεί όπως τα ζητηθέντα στοιχεία από την ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρα και πλήρεις και τα διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες που έδωσε ο επισκέπτης στην Ιστοσελίδα αλλάξουν, ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά την Ιστοσελίδα.
 3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Η άδεια να χρησιμοποιεί ο επισκέπτης τα στοιχεία της Ιστοσελίδας είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι οφείλει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η Ιστοσελίδα και/ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα και όλων των άλλων υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί με τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους και ιδιαίτερα να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά στην μετάδοση δεδομένων από την Κύπρο και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  Η Ιστοσελίδα μεταξύ άλλων περιέχει διαφημίσεις και υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Όσον αφορά το περιεχόμενο των διαφημίσεων, τονίζεται ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών ούτε και έναντι οποιουδήποτε τρίτου που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγεται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστοσελίδα δεν έχει την υποχρέωση να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Οι διαφημιζόμενοι και/ή χορηγοί και/ή δημιουργοί του διαφημιστικού αυτού υλικού φέρουν την εν λόγω ευθύνη. Νοείται ότι η Ιστοσελίδα δεν φέρει την οποία ευθύνη σχετικά με την ενδεχόμενη επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα καθώς και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που ενδεχομένως να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένας επισκέπτης επιθυμεί όπως διαφημιστεί στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα ζητηθέντα στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Email και URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας), ούτως ώστε να λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι στην Ιστοσελίδα κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες των υπηρεσιών αυτών.
 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
  Όσον αφορά άλλες ιστοσελίδες στις οποίες ενδεχομένως η Ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners, η Ιστοσελίδα τονίζει ότι δεν έχει υπό τον έλεγχο της τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών των ιστοσελίδων και συνεπώς δεν φέρει καμιά ευθύνη και δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση σχετικά με αυτές και/ή το περιεχόμενο τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο επισκέπτης κατά την επίσκεψη του στις εν λόγω ιστοσελίδες αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στις εν λόγω ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Νοείται ότι για ουδέν λόγο η ιστοσελίδα σε δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ασπάζεται και/ή εγκρίνει το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες των εν λόγω ιστοσελίδων και/ή ότι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υπάρχει σύνδεση με αυτές.
 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «BLOGS»
  Στην Ιστοσελίδα περιέχονται διάφορα «BLOGS», όπου τόσο η ευθύνη των αναρτήσεων, όσο και το περιεχόμενο τους ανήκει αποκλειστικά στους συντάκτες του, και η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη. Το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε αναρτημένα σε αυτά σχόλια από τους χρήστες τους.
 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Ενόψει της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συγκαταλεγόμενης και της περίπτωσης αμέλειας, η Iστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε ζημιά που δύναται να υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την παροχή χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και τη διόρθωση τυχόν λαθών όσο αφορά τις σελίδες, τις υπηρεσίες, τις επιλογές και τα περιεχόμενα. Επίσης η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε συγγενική ή συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε ενδεχόμενο κόστος προκύψει είτε από διορθώσεις είτε από εξυπηρετήσεις, το επωμίζεται ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να βαραίνει την ιστοσελίδα και/ή την εταιρεία που την διαχειρίζεται ή την εκμεταλλεύεται εμπορικά.
 5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη της Ιστοσελίδας και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές αλλά ούτε και ως να υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, και δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ορθότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του περιεχομένου και γενικά ολόκληρης της Ιστοσελίδας και/ή των σχετικών συνδέσμων της, καθώς και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την αρχική παραγωγή και συλλογή του. Τρίτα πρόσωπα παρέχουν στην Ιστοσελίδα κάποιες απ’ αυτές τις πληροφορίες και ως εκ τούτου οι πληροφορίες αυτές δεν δύναται να επαληθευτούν από την Ιστοσελίδα και ούτε η Ιστοσελίδα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ακρίβεια τους.
 6. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
  Μέσω της Ιστοσελίδας οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς, είτε συμπληρώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, είτε απαντώντας σε κάποιο ερώτημα. Ο κάθε διαγωνισμός μπορεί να έχει τους δικούς του όρους χρήσης, οι οποίοι θα αναρτώνται σε αυτή την σελίδα από την ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι η Ιστοσελίδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων στον εκάστοτε διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους του κάθε διαγωνισμό.
 7. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Η Ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και/ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.
 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση που θεωρηθεί από την Ιστοσελίδα ότι ο επισκέπτης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους της Ιστοσελίδας, η Ιστοσελίδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο και/ή στάδιο να διακόψει τη χρήση του/τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες της και/ή να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της προς τον επισκέπτη.
 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
  Νοείται ότι τυχόν ανήλικοι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Primetel. Σημειώνεται ότι η Ιστοσελίδα και/ή η Primetel δεν έχουν καμία ευθύνη, εάν παρόλα αυτά ανήλικοι επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο /προσβλητικό/ανήθικο, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς .
 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών, θα εφαρμόζονται οι Νόμοι και οι Κανονισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας και δικαιοδοσία για την επίλυση της διαφοράς θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια.. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω όρους και/ή προϋποθέσεις καταστεί άκυρος και/ή παράνομος από τη σχετική νομοθεσία, παύει αυτόματα να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό «www.primetime.com.cy 
«5 Διπλές ποσκλήσεις για το Pafos Zoo
.»

(1)     H PRIMETEL PLC (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή η «PrimeTel»), με σκοπό την προώθηση της νέας της ιστοσελίδας www.primetime.com.cy, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «www.primetime.com.cy – «2 διπλές προσκλήσεις για την παιδική παράσταση των The Little Worry People, “Η κουκουβάγια που τα ήθελε όλα…» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») όπου 2 συμμετέχοντες θα ανακηρυχθούν ως Νικητές, μετά από κλήρωση (στο εξής ο «Νικητής) και θα κερδίσουν από το Βραβείο του Διαγωνισμού (1 Διπλή πρόσκληση για την παιδική παράσταση των The Little Worry People, “Η κουκουβάγια που τα ήθελε όλα…) όπως καθορίζεται πιο κάτω (στο εξής το «Βραβείο») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι»).

(2)    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ηλικίας άνω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας PrimeΤel και όλων των εταιρειών του Ομίλου Francoudi & Stephanou καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των πιο πάνω εργαζόμενων, αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

(3)     Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν LIKE τη σελίδα του PrimeTime Cyprus στο Facebook και SHARE το σχετικό POST του PrimeTime για το Διαγωνισμό στη σελίδα PrimeTime Cyprus στο Facebook από τις 20/09/2017 μέχρι τη 06/10/2017 και ώρα 9:00. Μετά τις 9:00 την 06/10/2017 (στο εξής η «ημερομηνία λήξης») καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή από την PrimeTel.

(4)    Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και ρητή δήλωση των συμμετεχόντων ότι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

(5)    Μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών και οι Νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα PrimeTime Cyprus στο Facebook.

Βραβείο

(6)    Το Βραβείο είναι “ 2 Διπλές προσκλήσεις για την παιδική παράσταση των The Little Worry People, “Η κουκουβάγια που τα ήθελε όλα… ο Νικητής θα ενημερωθεί μέσω της σελίδας PrimeTime Cyprus.

(7)   Το Βραβείο δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν σχετικά με Το Βραβείο πέραν των αναφερόμενων στον όρο (6).

(8)   Το Βραβείο είναι συγκεκριμένo και δεν ανταλλάσονται ή/και εξαργυρώνονται με χρήματα ή/και με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Άλλοι Όροι

(10) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας για συμμετοχή στο Διαγωνισμό και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης και του Βραβείου), οποτεδήποτε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

(11)Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού προκύψει οποιαδήποτε τεχνική βλάβη με ως επακόλουθο να τεθεί η ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook προσωρινά εκτός λειτουργίας ή/και να καταστεί αδύνατη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

(12) Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και την παράδοση του Βραβείου στον κάθε Νικητή, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέρα αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

(13)  Ο Διοργανωτής αναγνωρίζει ως νικητές μόνο τα άτομα που ανακηρύχθηκαν Νικητές μέσω της κλήρωσης.

(14)Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό ή/και τα Βραβεία. Επίσης ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Νικητή και/ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμετέχοντες σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Βραβεία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με το Διαγωνισμό ή/και το Βραβείo.

(15)Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή παράπονο σε σχέση με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχοντας ή τρίτο πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 133 ή μέσω email info@prime-tel.com

(16)Οι παρόντες όροι έχουν θεσπιστεί κάτω από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιοδήποτε θέμα αν ήθελε προκύψει στο μέλλον σχετικά με το Διαγωνισμό τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για να το επιληφθούν.