Γνωρίστε την πλατφόρμα Youth Wiki

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε., Youth Wiki, η οποία περιλαμβάνει στρατηγικές, μέτρα και δράσεις που υλοποιούν τα διάφορα Κράτη Μέλη για τη νεολαία, συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια λειτουργίας.

Το Youth Wiki αποτελεί μια άριστη πηγή γνώσης για φορείς χάραξης πολιτικής, τεχνοκράτες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, άτομα που ασχολούνται εθελοντικά ή επαγγελματικά με τη νεολαία, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και γενικότερα νέους/νέες, που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τις πολιτικές που εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες της Ευρώπης για τη νεολαία και να αντλήσουν καλά παραδείγματα και πρακτικές.

Η ηλεκτρονική αυτή εγκυκλοπαίδεια καλύπτει 10 τομείς δράσης που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων: Πολιτική για τη Νεολαία, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Ενσωμάτωση, Συμμετοχή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εθελοντισμός, Νέοι και Κόσμος, Δημιουργικότητα και Πολιτισμός, Υγεία και Ευεξία, Εργασία με/για τους Νέους (Youth Work).

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, το Youth Wiki έχει βοηθήσει τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Προωθώντας τη δημοσίευση και τη μελέτη των πολιτικών που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες, ενισχύεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων μεταξύ των κρατών μελών και ενθαρρύνεται περαιτέρω η ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιδίωξη του Youth Wiki, μέσα από την παροχή αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών, είναι να καταστεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όλων όσων εργάζονται με και για τους νέους.
Το Δίκτυο συντονίζει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, υπό την ιδιότητα του εθνικού ανταποκριτή και ως ο αρμόδιος φορέας για θέματα πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο, αναλαμβάνει τη συλλογή και τη δημοσίευση της απαραίτητης πληροφόρησης για τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Κύπρο στον τομέα της νεολαίας.

Γνωρίστε την πλατφόρμα Youth Wiki στο σύνδεσμο https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Νεολαίας στα τηλέφωνα 22402641/22402602 ή στο youthwiki@onek.org.cy.